ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ

Організовує:

- навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

- стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.

- забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

- проведення уроків й інших навчальних занять в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

- реалізацію прийнятих в школі освітніх програм відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.

- інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

- вивчення учнями правил охорони праці.

- умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

- індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.

Забезпечує:

- рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

- виконання правил і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

- оперативне повідомлення керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

- покращення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

- допуск на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

- заміну на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно за розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

- дотримування Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

- підготовку до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.

- дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя .

- своєчасне складання встановленої звітної документації;

- своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

- збереження обладнання, інвертаря, матеріалів, навчальних посібників, тощо, виховання в учнів бережливе ставлення до майна навчального-виховного закладу.

Здійснює:

- вивчення індивідуальні особливості школярів, сприяння розвитку їхніх здібностей, талантів.

- контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

- ведення в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

- чергування по школі відповідно графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.

- постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

- періодичне медичне обстеження.

- роботу в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, у період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул.

- Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

- захисти учнів від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, запобігання шкідливим звичкам учнів, пропагування здорового способу життя.

- виконання рішення педради, нарад, шкільних комісій, наказів і розпоряджень адміністрації.

- персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, інших заходів в школі (категорично забороняється виставляти учнів із класу під час уроків).

Бере участь:

- у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.

- у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

- у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

- у засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.

- в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;

- у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;

- в обов'язкових планових загальношкільних заходах,

Має право на:

- участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

- захист професійної честі й гідності.

- ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

- захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

- конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

- вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.

- підвищення своєї кваліфікації.

- проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

- давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

- розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

- річний (по семестрово) календарний план роботи, затверджений директором та поурочні плани роботи.

- самостійне планування діяльності, яка визначена його посадовими обов'язками.

Погоджує:

- свою роботу з директором школи, заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 701

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.